Elgen - PowerPoint PPT Presentation

Elgen. Christina Skarpe Professor of Applied Ecology Hedmark University College. Från mycket låga t

37K downloads 50K Views 74KB Size

Recommend Presentation


PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - pptx free download

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation. Publisher The Goodheart-Willcox Co., Inc. Tinley Park, Illinois. Chapter 1.

PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint Presentation - PowerPoint PPT Presentation - ppt free download

PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation
PowerPoint. Embedding Demo. Google Docs Embedder. INLINE view of many file types, including: Adobe

PowerPoint PPTX Transcript


Elgen

Christina Skarpe

Professor of Applied Ecology

Hedmark University College

Frånmycketlågatettheteromkring 1900, harelgeni dag en tetthetpåca 130 000 djur, ochharpasserat en toppnoteringpåca 150 000 (høststam, førejakten).

Elgenerdetviktigastejaktdjuret, med omkring 36 000 skjutnaiNorge 2009, motsvarande 5.500 ton avkjøtt.

Man tog utstoramängderskog, ogføryngrade

sammanhängandearealer.

Arealersomi dag minskar

Elg

Rationelltskogsbruk

Samtidigtblevelgjakteni de Skandinaviskaländernaidetnärmastehelig. Integrertskøtselavskogogelg?
  • Dettaharlett till littsamarbeiteomforvaltningavskogogavelg.
  • Vi villminskatetthetavelg der nødvendigt.
  • Vi villøkefôrproduksjonen der muligt

Tetthetenavoskaddestammar tellerFor skogsbruketertetthetenavoskaddastammarviktigTetthetenavbeita/skadde stammer erovesentlig for skogsbruket, men en viktigfôrresursfor elgen

Vi hartreområdenungefär50 - 60 km2Fôrogskogsbruk
  • I A-områdetskall all førstetynninggøressomtopphogst (B-områdeterkontroll).
  • I A-områdetskall all avverkningföljasavintensivmarkberedning (B-områdeterkontroll).
  • All furuhogstogseintynninggørestillrettelagtpåvinteren (B-områdeterkontroll).
Førstatynning = topphogst. Återbetetutnyttjasockså vid tätaföryngringar

Tetthetoskadd fur (N/ha)

Tetthettotaltfuru (N/ha)

Gamlafurorprefererasframförunga

Ettercommerciell felling erkanske 5-25 % tillgjengligt. Varierar med snødjup.

  • Etter en sluthogst med 500 – 700 furu per ha, 1000 - 2000 kg.
  • En elgäter 5 kg (tørrvekt) per vinterdag, alltså 200 – 400 dagar
  • Äterbara 5-20 %, alltsåkanske en elgmånadpå en ha.

Dettar mångaårattskapaettfoderriktlandskap

Foderskapat

År

Markberedning

Topkapping

Hogstklasse 2

Hogstklasse 3

Hogstklasse 4

Sampling on stand scale

Fortillgangilandskapsskala

Tack for uppmerksamheten!

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2019 SLIDESILO.COM - All rights reserved.