Vordingborg Kommune - PowerPoint PPT Presentation

Skal en ( gen- )registrering af § 3-områderne munde ud i en opdateret naturkvalitetsplan? - Andre p

3K downloads 6K Views 8MB Size

PowerPoint PPTX Transcript


Skal en (gen-)registrering af § 3-områderne munde ud i en opdateret naturkvalitetsplan?- Andre prioriteringsværktøjer i naturforvaltningen.Carsten Horup, naturmedarbejder i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune

Facts om Vordingborg Kommune

 • Kystlinje: 385 km – Danmarks længste!
 • 7 Natura 2000-områder
 • § 3-arealer: 4208 ha (6,7 %) (landsgennemsnit 9,3 %).

Kommunens Ansvars-art 2007: Vandrefalk.

 • Ynglepar i 2007: 0
 • Ynglepar i 2013: 6 – tjek - Miljøministeren er glad 
Grundlaget for naturbeskyttelse i Vordingborg Kommune
 • Samlet naturkvalitetsplan? Nej
 •  Naturpolitik – ja!
 • Naturpolitikens rammer:
 • Vordingborg Kommunes Kommuneplanstrategi og Kommuneplan
 • Vordingborg Kommunes Naturpolitik
 • Den nationale lovgivning der afstikkerne rammerne for kommunens planlægnings – myndigheds - og driftsopgaver.
 • Aftalerne mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen om indsatsområder og delmål.

Naturpolitikkens Naturvision:

 • En mangfoldig natur, smukke landskaber og grønne områder i byerne er af afgørende betydning for befolkningens sundhed, friluftsliv og rekreation og for kommunens erhvervsudvikling, infrastruktur og bosætning.
 • En af naturpolitikens politiske målsætninger:
 • Naturens mangfoldighed af bestande, arter, naturtyper og landskaber beskyttes, bevares, plejes og forbedres.
 • Konkrete mål:
 • Vordingborg Kommune arbejder for at de lysåbne naturtyper plejes for at sikre deres naturkvalitet og egnethed som levesteder for de arter, der er knyttet dertil.
 • Der gøres en særlig naturpleje eller naturgenopretningsindsats for særligt sjældne og sårbare arter.

Vordingborg Kommune vil nå sine mål bl.a. ved at:

  • Sikre en helhedsorienteret tilgang til naturforvaltningen
  • samarbejde med andre myndigheder, lodsejere, interesseorganisationer og borgerne for at fremme målene i naturpolitikken.
  • De sårbare og sjældne naturtyper og arter prioriteres højest.
  • Indhente viden om og udbrede kendskabet til naturens tilstand som grundlag for iværksættelse af beskyttelse, planlægning, naturpleje og borgerinformation.

Årlig politisk fremlæggelse af naturpolitisk redegørelse og handleplan for kommende år.

Det var de fine og ord: Men hvad gør vi så?

 • 2008-2011: Nykortlægning af §3 natur. Eksisterende, ny natur og potentiel natur
 • Formål:
  • Opdatere § 3-arealerne mhb at sikre beskyttelsen
  • Få et væsentligt forbedret og ”årstidssikret” administrationsgrundlag
  • Få mulighed for at få identificeret og målsat naturarealerne – hvor er ”guldet”
 • Feltskemaer fra DMU – ikke 5 meter cirkel, men anslået naturværdi ud fra struktur og arter på skala fra 1-5.

Stigning i § 3 natur på 481 hektar svarende til 13,8 %

Præsentation af resultaterne på konferencen

 • ”Tag temperaturen på naturen” i 2011
 • Afholdt af kommunens Miljøråd
 • Konferencens formål:
  • At vurdere natur og miljøtilstanden i Vordingborg Kommune
  • At se på samspillet med andre interesser
  • At komme med anbefalinger og forslag til hvordan naturtilstand og biodiversitet i kommunen kan forbedres i samspil med de øvrige interesser.

Konsulenten anbefaler: Top 50 over vigtigste naturlokaliteter

 • Korrigeret til Top 115 – lokaliteter med naturtilstand 1 og 2 (søer undtaget)
 • Strategi og prioriteringsplan:
 • 1) Information til lodsejer om det værdifulde areal.
 • 2) Udvælgelse af ”umistelige arealer” – plan for tilsyn. Handlingsplan for pleje
 • 3) Top 115 bevarer deres naturtilstand
 • Målsætning for alle § 3 -arealer? Alle arealer i kategori 1 og 2 på den lange bane!
 • På den korte bane: Alle arealer bevarer deres naturtilstand– ingen arealer skal forringes. (Stoppe tilbagegangen som i Natura 2000)

Prioritering af arter i Vordingborg Kommune:

 • Padder
 • Fugle
 • Markfirben

Padder:

 • Løvfrø, klokkefrø, løgfrø, fløjtetudse, strandtudse
  • Hvorfor gør vi en indsats for dem?
  • Det plejer vi? Fortsætter Storstrøms amts arbejde. Har en god konsulent (Kåre Fogh),
  • Det er ”let og synligt” at gøre en indsats.

Men er de sjældne og sårbare?

 • Rødliste-status:
 • Klokkefrø: NT
 • Løvfrø: LC
 • Grønbroget tudse: LC
 • Strandtudse: LC
 • Løgfrø: DD (utilstrækkelig data)

Fugle:

 • Redekasser til vandrefalk (4 stk)
 • Redekasser til Stor Skallesluger i samarbejde med DOF (25 stk - 2014).

Men er de sjældne og sårbare?

 • Rødliste-status:
 • Stor skallesluger: VU
 • Vandrefalk: RE? (CR)?

Markfirben

 • Fuld monitering af markfirben og deres levesteder i hele kommunen 2012-2014.
 • Beskrivelse af levested og populationsstørrelse og sårbarhedsvurdering.
 • Hvorfor?
 • Bilag IV-art der ofte lever på arealer, der ikke er beskyttet af anden lovgivning
 • En art, der er til at identificere
 • En art, hvor det er muligt at gøre en indsats
 • ”Panda-effekt”: Er smukt dyr som vi gerne vil have i kommunens landskaber

Men er Mark-firben sårbar og sjælden?

 • Rødliste-status: LC!

Og hvad med alt det andet?

 • Biller
 • Sommerfugle
 • Flagermus
 • Svampe
 • Krybdyr
 • Insekterne……..
 • Mangler viden og overblik over levesteder og bestande.
 • Nødvendigt for at kunne gøre en indsats for de mest sjældne og sårbare arter i kommunen og stoppe tilbagegang af biodiversitet.
 • Hvor skal vi starte? Rødlisten!

Storstrøms Amt Regionale rødlister:

 • Rødlistede planter: 1995, 1999, 2006
 • Rødlistede fugle: 1995, 2001
 • Rødlistede padder og krybdyr: 1997, 2006
 • Rødlistede pattedyr: 2000
 • Rødlistede insekter i det åbne land: 2000
 • Rødlistede svampe: 2001
 • Rødlistedeferskvandsdyr: 2005
 • Rødlistede mosser og laver: 2006
 • Rødlistede skovinsekter: 2006
 • Udvælger arter der er til at finde, arter der kan gøres en indsats for og har et formidlingspotentiale!
 • Beskriver levesteder og beskyttelsesstatus
 • Flere har en aktiv handlingsplan: hvad gør vi for arterne!

En af de sårbare og sjældne:

Seksradet Stenurt

Rødlistestatus: EN

To voksesteder i Vordingborg

Kommune

Enblomstret fladbælg

Rødliste: VU

Ildtæge

Rødlistestatus: NT

Seksplettet køllesværmer

Rødliste-status: NT

Overvejelser:

 • Samlet kommune-artsliste over sjældneste arter
 • Udvælgelse af særlige arter
 • Handlingsplan for arterne
 • Plan for tilsyn med bestandene
 • Målsætning for bestandene
 • Artsliste der danner baggrund for en samlet ”Strategi og prioriteringsplan for naturbeskyttelse
 • Planen danner baggrund for forbedringer i økologiske forbindelser og naturnetværk i kommuneplanen.

Kriterier for udvælgelse af arter på kommune-listen:

 • Rødliste-status?
 • Nationale ansvarsarter?
 • Bilagsarter II og IV?
 • SRI-arter?
 • Arter vi gerne vil have i kommunens landskaber (panda-effekt)
 • Arter tilknyttet lysåbne naturtyper (§ 3 plus vejkanter?)
 • En folkesag? Organisér de frivillige kratluskeres observationer. Få dem til at finde sjældne kommune-arter. ”Biodiversitets-ambassadører”
 • Artsliste kan bruges til fundraising til monitering og pleje af levesteder for arterne.
Tak for opmærksomheden!

Hvepse-edderkop

Leverurt

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2019 SLIDESILO.COM - All rights reserved.